پروژه های متن باز کاربردی

پروژه های پایتون

پروژه راه اندازی سنسور دما

راهنمای راه اندازی سنسور دما و رطوبت DHT11 با استفاده از Raspberry Pi به زبان پایتون هدف از این آموزش راه اندازی  پروتکل 1-WIRE  به زبان