پروژه های متن باز کاربردی

پروژه های پایتون

پروژه راه اندازی سنسور فشار

راهنمای راه اندازی سنسور فشار BMP180 با استفاده از Raspberry Pi به زبان پایتون هدف از این آموزش راه اندازی I2C BUS  رسپبری پای به زبان